Konkurs Naturiomania
Konkurs Naturiomania

Regulamin konkursu „NATURIOMANIA”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Naturio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Tulipanowa 2A, 30-432 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000568308, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), NIP 6793114143, REGON 362092007 (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator konkursu jest jednocześnie fundatorem nagród. 
 3. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie umieści w serwisie Facebook bądź Instagram rozwiązanie zadania konkursowego zgodnie z instrukcją opisaną w niniejszym Regulaminie.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który będzie wyłącznie uprawniony do odbioru  Nagrody w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią, którą reprezentuje.
 5. Zwycięzcą konkursu jest Uczestnik, który zamieści najciekawsze według Jury zdjęcie konkursowe. Kryteria wyboru najlepszego zgłoszenia są wskazane w dalszej części regulaminu.
 6. Jury konkursu, zwane dalej „Jury” to organ, w skład którego wchodzą wybrani, odpowiednio wykwalifikowani pracownicy firmy Naturio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Skład osobowy Jury oraz kompetencje organu i sposób wyboru Zwycięzcy zostaną wskazane w dalszej części regulaminu.
 7. Nagrodą w konkursie jest 100 biletów do Energylandii oraz 100 talonów zakupowych o nominale po 20zł, 30 zł i 50 zł. Z ww. puli,  co miesiąc będzie do wygrania po 10 biletów do Energylandii (5 podwójnych biletów) oraz po 10 talonów zakupowych o nominale 20 zł, 30 zł i 50 zł, aż do wyczerpania puli. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom najpóźniej w terminie do 30 dni od daty wyłonienia zwycięzców. 
 8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Naturio Sp. z o.o., a także członkowie rodzin ww. osób. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wszelkie osoby pozostające w stałym pożyciu z pracownikami firmy Naturio Sp. z o.o. albo z osobami współpracującymi z firmą Naturio Sp. z o.o.  na innej podstawie prawnej.

II. Przebieg i czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2019 roku i trwa do 30 kwietnia 2020 roku do godziny 23:59.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konkursu, jego odwołania, skrócenia lub przedłużenia terminu jego trwania bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany w zakresie czasu trwania konkursu będą ogłaszane w mediach społecznościowych Organizatora.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego zapisów. Udział w Konkursie oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia, jak również zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i warunków.
 4. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z niniejszym regulaminem.  Prace konkursowe należy umieszczać na Facebooku bądź Instagramie, zgodnie z regulaminem konkursu umieszczonego na Fanpage’a Organizatora w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/NATURIO.eu/ oraz stronie internetowej www.naturio.eu.
 5. Zadanie konkursowe brzmi: Wstaw na Facebook lub Instagram własnoręcznie wykonane, kreatywne zdjęcie reklamowe marki NATURIO o statusie publicznym oraz pod zdjęciem dodaj hasztag #Naturiomania (zwane dalej „pracą konkursową”)
  Zdjęcie wraz z wpisem dodaj w terminie 01.07.2019 - 30.04.2020.
  Wyniki ogłosimy najpóźniej do 10-go każdego miesiąca  na naszym Facebooku i Instagramie Organizatora. 
 6. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych naruszających dobra osobiste innych osób lub przepisy prawa. 
 7. Prace konkursowe, które nie będą zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę.
 8. Z chwilą umieszczenia pracy konkursowej w ww. serwisach, Organizator uzyskuje licencję niewyłączna upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wymienionych w par. III pkt. 3 poniżej. Uczestnik umieszczając pracę konkursową w ww. serwisach udziela nieodpłatnej zgody na przetwarzanie oraz wykorzystanie jego pracy konkursowej, w szczególności tekstu i lub zdjęcia przez firmę Naturio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności na dodanie logo Organizatora, publikację odpowiedzi w mediach społecznościowych, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich uczestników konkursu, którzy spełniają wymogi regulaminu oraz udzielili odpowiedzi na zadanie konkursowe zgodnie z instrukcją Organizatora.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca na Fanpage’u Naturio Sp. z o.o. w serwisie Facebook i Instagram.
 11. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook i Instagram. 
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu ogłoszenia wyników na dowolny wybrany przez siebie termin, bez podania przyczyny.
 13. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

III. Prawa autorskie

 1. Każdy Uczestnik, który wysłał pracę konkursową w ramach konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem zdjęcia i tekstu stanowiącego odpowiedź i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste, prawa autorskie oraz oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Pracą Konkursową są wszelkie materiały, w tym grafiki, zdjęcia, filmy, teksty, powstałe w związku z realizacją Pracy Konkursowej, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z ze. zm.).
 2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej pracy konkursowej przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu nie przysługiwały Uczestnikowi w momencie wydania nagrody.
 3. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie nabycie – z chwilą wydania Nagrody – autorskich praw majątkowych do zgłoszonych w Konkursie i nagrodzonych Prac Konkursowych, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego., stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,  a nagrodzony Uczestnik Konkursu przenosi z tą chwilą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: 
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach;
  3. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
  5. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym w szczególności modyfikowanie, dokonywania korekt, przeróbek, adaptacji, swobodnego łączenia z innymi utworami bez nadzoru autorskiego, wedle swobodnego uznania Organizatora.
  6. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  7. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet); 
  8. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
  9. prawo obrotu w kraju i za granicą;
  10. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których zdjęcia lub teksty utrwalono;
  11. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
  12. nadawanie za pośrednictwem satelity;
  13. retransmisja odpowiedzi lub haseł;
  14. sporządzanie wersji obcojęzycznych;
  15. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
  16. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  17. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych;
  18. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  19. publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  20. wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych i reklamy;
  21. reemisja równoczesna i integralna w organizacji telewizyjnej bądź radiowej.
 4. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora dzieła - jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
  1. decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła,
  2. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.
 5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa wyżej, zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie.
 6. Nagrodzony Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora.
 7. Przekazanie nagrody nastąpi pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez Zwycięzcę konkursu umowy z Organizatorem, przenoszącej na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Utworu, na warunkach określonych powyżej.

IV. Jury i sposób wyłonienia Zwycięzców

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Jury składające się z wykwalifikowanych pracowników firmy Naturio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 2. Jury składa się z 3 osób. 
 3. Jury podczas wyłaniania Zwycięzcy ocenia nadesłane przez uczestników zdjęcia pod kątem wartości merytorycznej, kreatywności, ciekawości i wszelkich innych walorów, które uzna za stosowne. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze 350 zwycięzców. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Jeżeli w głosowaniu nie uda się wyłonić zwycięzcy, odbywa się ono po raz kolejny. Tur głosowania jest tyle, aż doprowadzą one do wyłonienia Zwycięzcy.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. Uczestnicy nie mają prawa na odwoływanie się od podjętej przez Jury decyzji oraz nie mają wglądu do wyników głosowania przeprowadzanego przez Jury.

V. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest 100 biletów do Energylandii oraz 100 talonów zakupowych o nominale po 20zł, 30 zł i 50 zł.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich ekwiwalent pieniężny
 3. Wartość nagrody zostaje odpowiednio zwiększona o 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten zostanie przekazany przez Organizatora jako płatnika do Urzędu Skarbowego.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicząc w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez usunięcie przez Uczestnika jego posta stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe lub poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody na adres: konkursy@naturio.eu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.
 3. Przeprowadzenie konkursu jest zgodne z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..
 4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. miejscowość,
  4. numer telefonu kontaktowego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursów oraz wydania nagród. Dane te zbierane są i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, jak i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych, zaprzestania bądź ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty na adres Organizatora konkursu lub poczty elektronicznej na adres: konkursy@naturio.eu.
 7. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres: konkursy@naturio.eu. Dane zostaną usunięte niezwłocznie.
 8. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa.
 9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
 10. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników serwisu Facebook w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Osoby biorące udział w Konkursie zwalniają właściciela serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może być związana z Konkursem. 
 4. Regulamin jest dostępny w zakładce ‘Notatki’ na Fanpage’u Organizatora oraz na stronie internetowej www.naturio.eu. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak konieczność zapewnienia jak najlepszej organizacji, technicznej obsługi i bezpieczeństwa Konkursu. Poza powyższym, Organizator dopuszcza  zmiany Regulaminu w zakresie zmiany tematyki konkursowej, mechaniki konkursu bądź nagród, jeżeli okaże się to konieczne. O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na stronie internetowej. Wszelkie zmiany Regulaminu są uznawane za obowiązujące z momentem umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora.
 6. Pytania, zażalenia czy reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można składać w siedzibie firmy Naturio Sp. z o.o osobiście lub pocztą elektroniczną na adres konkursy@naturio.eu z dopiskiem „Naturiomania”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.