telefon +48 798 078 140

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności w serwisie Naturio sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.naturio.eu (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).
Naturio Sp. z o.o., ul. Myślenicka 128, 30-698 Kraków jako właściciel serwisu www.naturio.eu i jednocześnie administrator danych osobowych dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE) wraz z przepisami ją implementującymi.
Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów internetowych oraz firm, których linki/dane kontaktowe mogą być podane są w Serwisie. Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony www.naturio.eu, nie dotyczą witryn, do których można ewentualnie przechodzić ze strony www.naturio.eu.
Po opuszczeniu strony www.naturio.eu prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.
Korzystając ze strony www.naturio.eu akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Naturio sp. z o.o. zarządzająca stroną www.naturio.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

Informacje pozyskiwane o użytkowniku, rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Naturio zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię.
 4. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 8. Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą Naturio sp. z o.o. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez firmę Naturio sp. z o.o do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę. W przypadku wyrażenia zgody Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Naturio sp. z o.o. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwo zgody na takie przetwarzanie. W zakresie usług Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Naturio przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Naturio co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. W zależności od oczekiwanej usługi Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom oraz kontrahentom w celach związanych z obsługą Państwa zgłoszenia oraz, jeżeli takie są Państwa oczekiwania, w celu udzielania Państwu informacji o oferowanych produktach. Dane te nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.
 3. Naturio sp. z o.o. wykorzystuje następujące kategorie podmiotów przetwarzających dane: doradcy prawni i inni doradcy, firmy świadczące usługi w zakresie przechowywania danych, telemarketingu, marketingu oraz przeprowadzania ankiet, firmy świadczące usługi w zakresie bramki e-mail i SMS, usługi w zakresie identyfikacji i certyfikacji, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi w zakresie wystawiania faktur.
 4. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Naturio tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Naturio i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Naturio tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Naturio będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach Naturio.
 8. Strona www.naturio.eu zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę Naturio sp. z o.o. jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny www.naturio.eu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, usuwania danych osobowych, poprawiania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych i przenoszenia danych swoich danych osobowych w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że część praw nie ma charakteru bezwzględnego i nie mamy obowiązku spełnienia niektórych żądań. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo otrzymać od nas kopię informacji o Tobie, które są w naszym posiadaniu. Możesz skorzystać z tego prawa raz na 6 miesięcy, chyba, że zajdzie uzasadniona przyczyna częstszego otrzymania niniejszych informacji.
 9. Podawane dane osobowe są chronione poprzez wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym i bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, uszkodzeniem lub zmianą.
 10. Przekazują nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Obsługa Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zabezpieczenie danych
Dane wpisywane przez Państwa w formularzach online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo Firma posiada wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.
W przypadku chęci, poprawiania swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych swoich danych osobowych należy skontaktować się pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie + 48 798 078 140.
Firma Naturio sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona www.naturio.eu została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.
Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale tzw. dane techniczne na przykład: adres IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z informacjami przesyłanymi poprzez mail.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Naturio.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Naturio zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Naturio może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Naturio przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Naturio, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Naturio nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Naturio podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Naturio może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Naturio. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z produktami Naturio bądź korzystaniem z usług Naturio, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Naturio nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Naturio ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  a.uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c.uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a)Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Naturio (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Naturio spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Naturio nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 11. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Naturio poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 12. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2019 r.

NATURIO Sp. z o.o.
30-698 Kraków, ul. Myślenicka 128
KRS: 0000568308, NIP: 6793114143, REGON: 362092007

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.